Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Rokotusinfo: Tartuntatautiasetus 2017

Rokotusinfo: Tartuntatautiasetus 2017

Päivitys 9.3.2017:

Valtioneuvoston verkkosivuilla julkaistun tiedotteen mukaan tuhkarokko on yleisvaarallinen tartuntatauti 13.3.2017 alkaen. Valtioneuvosto on muuttanut tartuntatautiasetusta aiempaan asetukseen nähden, vaikka uudessa tartuntatautilaissa ei ole muutettu yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä, joten lakiuudistus ei muodosta perustetta tuhkarokon lisäämiselle yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon.

Kiitos kaikille päättäjiin yhteyttä ottaneille. Lopputulos ei ollut sen mukainen mitä sen olisi lain sisällön ja tuhkarokon sairautena muuttumattomuuden perusteella pitänyt olla.

AJANKOHTAISTA! Onko sinulla vaikutusvaltaa ministereihin ja valtioneuvoston päätöksiin? Nyt on hyvä aika käyttää sitä! Valtioneuvosto päättää torstaina 9.3.2017 uuden tartuntatautilan pakkorokotusten ja karanteenimääräysten mahdollisesta laajentamisesta koskemaan tuhkarokkoa. Tällä hetkellä laki ei salli karanteenimääräyksiä tuhkarokon nojalla. Nykyisen tartuntatauti-asetuksen määräysten nojalla uuden lain mukaisia pakkorokotuksia ei voida määrätä tuhkarokkoon. Ministeriö on kuitenkin valmistellut asetuksen muutosta, joka ohittaisi eduskunnan tahdon, tuhkarokon rajaamisen ulos pakkokeinoista! Lainsäätäjän tahdon mukaan pakkorokotuspykälä on varattu hyvin poikkeuksellisiin tilanteisiin kuten bioterrorismiin, eikä sitä ole kymmenien vuosien aikana koskaan käytetty, mutta nyt ministeriö on valmistellut pakkorokotuspykälän mahdollistamista tuhkarokkoa vastaan!

Kirjeenvaihtoa tartuntatautilain nojalla annettavaksi kaavailtua, perusoikeuksiin epäasiallisesti, liiallisesti ja lain tarkoituksen vastaisesti puuttuvaa asetusta koskien.


Arvoisa ministeri,

Kiireellinen asiamme koskee perusoikeuksia - rokotettavien fyysistä koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta terveydenhuollossa, ja siihen puuttumista lakia alemmantasoisella määräyksellä, tartuntatautilain nojalla annettavalla asetuksella, joka on ristiriitainen lain tarkoituksen kanssa. Lainsäätäjä on 1.3.2017 voimaantulevassa uudessa tartuntatautilaissa tiukentanut ja selkeyttänyt pakollisten rokotusten kriteerejä. Niiden mukaisesti ja lain valtuutussäännöksen nojalla valtioneuvosto voi 1.3.2017 alkaen määrätä pakollisia rokotuksia torjumaan vain yleisvaarallisia tartuntatauteja.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä saamamme tiedon mukaan 9.2.2017 valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä asetus, jossa tuhkarokko lisättäisiin yleisvaarallisten tartuntatautien joukkoon. Tämä tarkoittaisi, että tuhkarokkotartuntaa koskevaan uhkaan vedoten ihmisiä voitaisiin määrätä karanteeniin tai että tuhkarokkoa vastaan voitaisiin määrätä alueellisia tai valtakunnallisia pakkorokotuksia. Tällä hetkellä tuhkarokko ei ole yleisvaarallinen tartuntatauti. Kokonaisuudessaan uudistettu tartuntatautilaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa ei ole muutettu yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä, joten lakiuudistus ei muodosta perustetta tuhkarokon lisäämiselle yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Tästä huolimatta ministeriö on valmistellut tuhkarokon lisäämistä yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Tästä valmistelusta ei tietääksemme ole informoitu eduskuntaa, joten laista päättänyt eduskunta tietääksemme on toiminut ajatuksella, että koska yleisvaarallisten tartuntatautien kriteerit säilyvät, myös luettelo säilyy, eli on hyväksynyt lain ajatuksella että tuhkarokko on jatkossa valvottavien eikä yleisvaarallisten tartuntatautien luettelossa.

Arvoisa ministeri, pyydämme teiltä sellaisia toimenpiteitä, että tuhkarokko tartuntatautilain nojalla annettavassa asetuksessa pidetään valvottavien tautien luettelossa, eikä sitä siirretä yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Syynä pyynnölle on, että siirtäminen vahingoittaisi henkilökohtaista koskemattomuutta tavalla jota lainsäätäjä ei ole tartuntatautilaissa tarkoittanut. Tuhkarokossa tautina ei ole lain valmistelun aikana tapahtunut sellaista muutosta, jonka perusteella tauti olisi muuttunut kriteerit täyttäväksi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.

Tuhkarokko voidaan tarvittaessa myöhemmin siirtää valvottavien listalta yleisvaarallisten listalle, jos tauti muuttuu ja siirtäminen tarkemmissa selvittelyissä osoittautuu tarpeelliseksi.

Kunnioittavin terveisin

Rokotusinfo ry


THL:n rokotusaiheisessa verkkokoulutuksessa 16.2.2017 mainittiin valtioneuvoston parhaillaan käsittelevän uuden tartuntatautilain nojalla annettavaa tartuntatautiasetusta. Valtioneuvoston yleisistunto tosiaan pidettiin koulutuksen kanssa samana päivänä 16.2.2017.

Valtioneuvosto ei kuitenkaan vielä antanut uutta tartuntatautiasetusta. Päänvaivaa valtioneuvostolle saattoi aiheuttaa, tehdäänkö tuhkarokosta yleisvaarallinen tartuntatauti. Valtoneuvosto käsitellee asiaa yleisistunnossaan 23.2.2017. Seuraava audiovisuaalinen esitys havainnollistaa valtioneuvoston edessä olevaa kysymystä:


Lainauksia pykälistä ja hallituksen esityksestä ym:

Liite 1: nykyisen tartuntatautiasetuksen luettelot, jotka nähdäksemme tulisi pitää ennallaan uuden tartuntatautilain yleisvaarallisina ja valvottavina tauteina:

Yleisvaarallisia tartuntatauteja ovat:

ehec-infektio, hepatiitti A, influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1, isorokko, keltakuume, kolera, kuppa, kurkkumätä, lavantauti, pikkulavantauti ja muut salmonellojen aiheuttamat taudit, meningokokin aiheuttamat septiset taudit ja aivokalvontulehdukset, pernarutto, polio, rutto, sars, shigellapunatauti, tuberkuloosi ja, virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet, ei kuitenkaan myyräkuume.

Ilmoitettavia tartuntatauteja ovat:

botulismi, Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti, ekinokokkoosi, hemofiluksen aiheuttamat septiset taudit ja aivokalvontulehdukset, hepatiitti B, hepatiitti C, hinkuyskä, hiv-infektio, sukupuoliteitse leviävät klamydiainfektiot, legionelloosi, listerioosi, malaria, muut mykobakteeritaudit kuin tuberkuloosi, puutiaisaivokuume, rabies, sankkerit, sikotauti, tippuri, tuhkarokko ja vihurirokko.

Liite 2: Yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerit (uusi tartuntatautilaki):

"Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:

1)‚taudin tarttuvuus on suuri;

2)‚tauti on vaarallinen; ja

3)‚taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä."

Liite 3: Hallituksen esityksen perustelut (s. 33), joiden mukaan yleisvaarallisen tartuntataudin vaatimukset pidetään entisinä. Tuhkarokko ei ole tällä hetkellä yleisvaarallinen, ja koska tuhkarokko tautinaan ei muuta muotoaan lain muuttuessa, ei tuhkarokkoa tule luokitella yleisvaaralliseksi uudenkaan lain nojalla.

"4 §. Tartuntatautien luokittelu. Tartuntataudit ehdotetaan luokiteltaviksi kuten voimassa ole-
vassa laissakin kolmeen ryhmään, yleisvaarallisiin, valvottaviin ja muihin tartuntatauteihin.
Tähänastinen termi 'ilmoitettava' muutettaisiin 'valvottavaksi', koska on ilmennyt vää-
rinymmärryksiä ilmoitettava-sanan merkityksestä. Ilmoittamismenettelyn tarkoituksena on
taudin esiintymisen seuranta.
Yleisvaaralliseksi luokiteltavan taudin vaatimukset ehdotetaan pidettäväksi entisinä. Vaikka
luokitukset eri maiden lainsäädännössä vaihtelevatkin, voimakkaita torjuntatoimia toteutetaan
yleisesti muuallakin taudeissa, jotka meillä on luokiteltu yleisvaarallisiksi. Yhtenä vaatimuk-
sena olisi edelleen, että taudin leviäminen voidaan estää sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle
altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistuvilla toimenpiteillä. Täl-
lä vaatimuksella varmistettaisiin, että yleisvaarallisten tautien torjumiseksi toteutettavia perus-
oikeuksia rajoittavia toimia ei voitaisi käyttää taudeissa, joiden torjunnassa niistä ei ole hyö-
tyä."

Liite 4, Kysymyksiä

- Yleisvaarallisen tartuntataudin vaatimukset pidetään uudessa laissa entisinä. Miksi STM tiedottaa tuhkarokon muutuvan yleisvaaralliseksi?

- Asetuksenantovaltuus on säädetty uusien tautien luokittelemiseksi. Tuhkarokko ei ole uusi tauti. Miksi uuden lain varjolla ollaan siirtämässä tuhkarokko yleisvaarallisten tautien listalle?

- Pyrkiikö ministeriö / valtioneuvosto ohittamaan eduskunnan tahdon tällä yleisvaarallisten tautien muutoksella? Eduskunta on päättänyt tiukentaa pakkorokotusten kriteerejä, nyt ministeriössä on valmisteltu asetusta sisällöllä, joka ohittaisi lakimuutoksen merkityksen tuhkarokon osalta.

Liite 5: Hallituksen esityksen perustelut (s. 75), jonka mukaan pakkorokotuksia käytettäisiin vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa kuten bioterrismin johdosta:

"Pakollista rokotusta koskeva säännös ehdotetaan säädettäväksi voimassa olevan lain mukaise-
na. Valtioneuvosto päättäisi asetuksen antamisesta epidemiologisen ja lääketieteellisen tilan-
nearvion perusteella. Säännös on perusteltua säilyttää laissa hyvin poikkeuksellisia terveyden-
huollon häiriötilanteita varten esimerkiksi bioterrorismin seurauksena syntynyttä vakavaa epi-
demiaa ajatellen. On kuitenkin huomattava, että säännöksen antamaa mahdollisuutta ei ole
toistaiseksi koskaan käytetty. Tällaisen poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamat vaikutukset vä-
estön hengelle ja terveydelle olisivat kuitenkin erittäin vakavat, minkä vuoksi säännöstä ei
voida pitää perustuslain kannalta ongelmallisena."

Lisätietoja:


Nuoli ylös