Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Yhdistys: Rokotusinfo ry > Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rokotusinfo ry ja sen kotipaikka on Vantaa.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

 • kunkin itsemääräämisoikeutta päättää omista rokotuksistaan ja lastensa rokotuksista
 • mahdollisimman monipuolisen, laadukkaan, totuudenmukaisuuteen pyrkivän ja tarkistettavissa olevan rokotuspäätökselle merkityksellisen informaation saatavilla oloa
 • muun rokotuksiin liittyvän terveydellisen informaation saatavilla oloa - esimerkiksi rokotusten mahdollisimman hyvän tehon toteutumiseen tarvittavan tai rokotusten haittojen ehkäisyyn ja lievitykseen liittyvän informaation saatavuutta
 • muita laissa tunnustettuja terveyden edistämiseen tarkoitettujen tai markkinoitujen palveluiden käyttäjien oikeuksia siltä osin kun on kyse rokotuksista tai rokotusten kaltaisista palveluista

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton terveyden edistämiseen tarkoitettujen tai markkinoitujen palveluiden käyttäjien etuja puolustava järjestö.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
 • ottaa kantaa tarkoitukseensa liittyviin kysymyksiin
 • tehdä aloitteita yhteiskunnallisille päättäjille ja viranomaisille
 • tehdä tutkimusaloitteita tarkoituksensa edistämiseksi
 • harjoittaa voittoa tavoittelematta julkaisu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa ja järjestää virkistystilaisuuksia
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
 • kerää jäseniltään jäsenmaksuja
 • voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan mahdollisesti tarvittavan luvan
 • voi ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia sekä perustaa ja kartuttaa rahastoja tai säätiöitä
 • voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • voi järjestää yleisötilaisuuksia, myyjäisiä sekä harjoittaa kahvilatyyppistä toimintaa järjestämissään tilaisuuksissa, myydä mainostilaa julkaisuihinsa ja harjoittaa pienimuotoista jäsentuotemyyntiä tarkoitukseensa liittyvien julkaisujen yhteydessä
 • voi harjoittaa muuta sellaista elinkeino- ja ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen

Nuoli ylös


3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Nuoli ylös


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Nuoli ylös


5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.
Nuoli ylös


6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä sekä nollasta kolmeen varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten määrästä päättää vuosikokous.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna osallistuu kokoukseen. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Nuoli ylös


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, kaksi yhdessä.
Nuoli ylös


8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
Nuoli ylös


9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Nuoli ylös


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähetetyllä kutsulla. Kutsu voidaan toimittaa kirjallisesti taikka kirjoitettuna sähköisenä viestinä jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköisen osoitteensa.
Nuoli ylös


11. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrät sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Nuoli ylös


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Nuoli ylös