Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 31.10.2011: Rokotusinfo: Rokotteilla on vakaviakin haittoja

Vacciner har också allvarliga biverkningar

Rokotusinfo ry påminner om, att risken för allvarliga skador alltid finns vid vaccination. Till all lycka är de allvarliga biverkningarna - åtminstone i ljuset av de officiella rapporterna - mycket sällsynta. Ibland kan dock de allvarliga skadorna från vaccin visa sig vara större än nyttan, antingen sett till hela befolkningen eller på individnivå. Så skedde till exempel med tuberkulosvaccinet i Finland på 2000-talet.

Enligt Rokotusinfo lönar det sig att väga fördelarna mot riskerna när man ska fatta ett vaccineringsbeslut. Det finns stora skillnader i både biverkningar och nytta beroende på vilket vaccin man avser. För många målgrupper saknas tillförlitliga resultat om till exempel säsongsinfluensavaccinets effektivitet, eller så är resultaten mycket bristfälliga.

Säsongsinfluensavaccin och cancer i lymfsystemet

År 2009 publicerades en undersökning (1) om ett eventuellt samband mellan non-Hodgkins lymfom och vacciner. I undersökningen klarlades ett samband mellan influensavaccin och insjuknande i non-Hodgkins lymfom. Non-Hodgkins lymfom är den vanligaste formen av cancer i lymfsystemet i Finland. Nästan 1000 finländare får årligen diagnosen. Enligt resultaten var riskfaktorn för diffust storcelligt B-cellslymfom och follikulärt lymfom hos dem som fått influensavaccin något under två (1,98 och 1,88). Dessa cancertyper är också de två vanligaste non-Hodgkins lymfomen.

MPR-vaccin och autism

Det möjliga sambandet mellan MPR-vaccin och autism har diskuterats mycket framför allt i engelska media. I USA har ersättningar betalats för de skador som MPR-vaccin åsamkat barn. Man har konstaterat att barnen fått autism på grund av de hjärnskador som vaccinet orsakat. En teori är, att MPR-vaccinet tillsammans med andra vacciner, exempelvis sådana som innehåller kvicksilver, orsakar skador på hjärnan hos känsliga individer.

I vetenskapliga publikationer behandlas frågan på ett öppet sätt - till exempel publicerade Helen V. Ratajczak år 2011 en artikel (2) som går igenom sambandet mellan vacciner och autism - såväl det misstänkta sambandet med MPR-vaccinet och kvicksilverföreningen tiomersal som andra faktorer.

Tuberkulosvaccin och tuberkulos

BCG-vaccinet har i Finland orsakat betydande skador i två omgångar, eftersom tuberkulos som biverkning av vaccinet varit vanlig. På 1970-talet orsakade vaccinet bentuberkulos. Också på 2000-talet orsakade vaccinet allvarliga skador, och biverkningarna konstaterades vara större än nyttan. I biverkningsregistret från 2000-talet finns flera dödsfall som följd av BCG-vaccinet - i ett fall som också framträtt i media var det frågan om ett kärnfriskt barn som trots undersökningar inte kunde konstateras ha någon genetisk svaghet. Rättsläkaren noterade i dödsattesten att grundorsaken till dödsfallet var BCG-vaccinet. Efter att skadorna kommit upp i dagen och det nämnda dödsfallet noterats i registret över ett år efter att det inträffat, övergick man till att TBC-vaccinera endast riskgrupper i Finland.

Hepatit B-vaccin och multipel skleros

I Frankrike har ersättningar utbetalats till personer som fått multipel skleros (MS) på grund av hepatit B-vaccinet. I bipacksedeln nämns MS som en av vaccinets biverkningar. (3)

(Sockerbits)poliovaccin och paralytisk nervsjukdom

Enligt högsta domstolens prejudikat från år 1995 dömdes staten till att efter en tio år lång rättstvist betala ersättning till en person som fått Guillain-Barrés syndrom. Rätten ansåg att personen fått den livslånga sjukdomen från vaccinet (4).

Enligt lag måste vaccinriskerna påtalas

Rokotusinfo påminner om att man enligt patientlagen måste berätta om riskerna med vaccin. Rokotusinfo bekymrar sig för att patienträttigheterna i praktiken uppfylls väldigt dåligt. Institutet för hälsa och välfärd (THL) försätter den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen i en tråkig mellanposition. THL tiger till stor del om vaccinernas skadeverkningar och överdriver nyttan, samt delar ut missledande och ibland rent felaktig information om vaccinernas biverkningar.

Det juridiska ansvaret för att patientlagen följs åligger de lokala hälsovårdarna och läkarna, men på grund av THL:s riktlinjer och informationspolicy har de i allmänhet inte tillräckligt med information för att uppfylla sina förpliktelser. THL åter har inget vårdansvar, varför THL inte övervakas vad gäller uppfyllandet av patienträttigheter.

Tilläggsinformation: http://www.rokotusinfo.fi/yhd/yhteys_html


(1) Forskningsartikel: non-Hodgkins lymfom och säsongsinfluensavaccin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19011978

(2) Artikel: Vacciner och autism
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/1547691X.2010.545086

(3) Hepatit B-vaccinets bipacksedel:

Andra biverkningar
...

Mycket sällsynta (kan inträffa vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser)

...

nervinflammation (neurit) som kan orsaka känselförlust eller domnad, inklusive övergående nervinflammation som orsakar smärta, svaghet och förlamning av armar och ben, vilket ofta fortskrider till bröst och ansikte (Guillain-Barrés syndrom), sjukdom i synnerven (optisk neurit) och multipel skleros (MS)”.

Källa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus,
http://spc.nam.fi/indox/nam/html/nam/humpil/7/1162907.pdf

http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20041213000146&DocTypeID=7&UserTypeID=2

(4)
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1995/19950053