Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Tiedote 31.10.2011: Rokotusinfo: Rokotteilla on vakaviakin haittoja

på svenska

Rokotteilla on vakaviakin haittoja

Rokotusinfo ry muistuttaa, että rokotteisiin liittyy myös vakavien haittojen riski. Useimmilla rokotteilla vakavat haitat onneksi ovat - ainakin esilletulleiden ilmoitusten valossa - varsin harvinaisia, mutta toisinaan vakavat haitat muodostuvat väestö- tai yksilötasolla hyötyjä suuremmiksi. Näin kävi esim. tuberkuloosirokotteen kohdalla Suomessa 2000-luvulla.

Rokotusinfon mukaan rokotusvalintaa harkitessaan kannattaa punnita rokotteen hyötyjä suhteessa haittariskiin. Rokotekohtaisia merkittäviäkin eroja on niin haitoissa kuin hyödyissäkin. Esimerkiksi kausi-influenssarokotteen kohdalla monissa kohderyhmissä luotettava näyttö rokotteen tehosta puuttuu tai on hyvin vajavaista.

Kausi-influenssarokote ja imukudossyöpä

Vuonna 2009 julkaistun non-Hodgkinin lymfooman ja rokotteiden mahdollisia yhteyksiä selvittävän tutkimuksen (1) mukaan
influenssarokotteen saamisen ja non-Hodgkinin lymfoomaan sairastumisen välilä on yhteys. Non-Hodgkinin lymfooma on Suomessa yleisin imukudoksen syöpä, joita todetaan vuosittain hieman alle 1000. Tulosten mukaan kahden imukudossyöpätyypin (diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma ja follikulaarinen lymfooma) riskikerroin influenssarokotteen saaneilla oli hiukan alle kaksi (1,98 ja 1,88). Nämä imukudossyöpätyypit ovat myös kaksi yleisintä non-Hodgkin -lymfoomaa.

MPR-rokote ja autismi

MPR-rokotteen ja autismin mahdollinen yhteys on ollut erityisesti englanninkielisessä mediassa paljon esillä. Yhdysvalloissa MPR-rokotteen haitoista on maksettu korvauksia lapsilla, joilla on rokotteiden aivoille aiheuttamien vaurioiden jälkeen todettu autismi. Yksi teoria on, että MPR-rokote yhdessä joidenkin muiden, esim. elohopeaa sisältävien rokotteiden kanssa aiheuttaisi haitoille alttiissa henkilöissä vaurioita aivoille.

Tieteellisissä julkaisuissa kysymys yhteyden olemassaolosta on avoin - esimerkiksi Helen V. Ratajczak:in vuonna 2011 julkaistu artikkeli (2) käy läpi rokotteisiin liittyviä autismiteorioita - niin MPR-rokotteen epäillyn yhteyden, elohopeayhdiste tiomersaalin yhteyden kuin muutkin.

Tuberkuloosirokote ja tuberkuloosi

BCG-rokote on aiheuttanut Suomessa kahteen otteeseen merkittäviä haittoja, kun rokotteesta saatu tuberkuloosi on ollut
yleistä. 1970-luvulla rokote aiheutti luutuberkuloosia. Myös 2000-luvulla rokote aiheutti vakavia haittoja, ja sen haitat todettiin hyötyjä suuremmiksi. 2000-luvulla rekisteriin on merkitty joitakin kuolemantapauksia BCG-rokotteesta haittaa saaneille - esimerkiksi yhdessä julkisuudessakin olleessa tapauksessa oli kyseessä perusterve lapsi, jolla ei tutkimuksista huolimatta ole todettu rokotushaitalle altistavaa perimää. Oikeuslääkärin merkitsemä peruskuolinsyy kuolinsyyntodistuksessa on BCG-rokote. Haittojen tultua ilmi ja esim. tämän kuolemantapauksen tultua merkityksi rekisteriin yli vuosi haitan ilmenemisen jälkeen, tuberkuloosirokotteissa siirryttiin Suomessa vain riskiryhmien rokottamiseen.

Hepatiitti B -rokote ja MS-tauti

Ranskassa on maksettu korvauksia hepatiitti B -rokotteen aiheuttamaksi katsotusta MS-taudista. Pakkausselostuksessa MS-tauti mainitaan rokotteen haittavaikutuksena. (3)

(Sokeripala)poliorokote ja halvauttava hermostollinen sairaus

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä vuodelta 1995 valtio tuomittiin maksamaan kymmenen vuoden oikeustaistelun jälkeen korvauksia Guillain-Barré oireyhtymää ilmentävälle henkilölle, jonka oikeus katsoi saaneen elinikäiseksi jääneen sairauden rokotteesta (4).

Laki velvoittaa kertomaan rokotteiden riskeistä

Rokotusinfon mukaan potilaslaki velvoittaa kertomaan rokotteiden riskeistä. Rokotusinfo on huolissaan siitä, että potilaan oikeudet toteutuvat asiassa käytännössä hyvin huonosti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toiminta jättää kunnallisen terveydenhuollon toimijat kuten terveydenhoitajat ikävään välikäteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos merkittävältä osin vaikenee rokotusten haitoista ja liioittelee hyötyjä, ja jakelee harhaanjohtavaaa ja joskus suorastaan virheellistä tietoa rokotteiden haitoista.

Juridinen vastuu potilaslain noudattamisesta on paikallisilla terveydenhoitajilla ja lääkäreillä, mutta THL:n linjausten ja tiedotuspolitiikan vuoksi heillä ei yleensä ole käytettävissä riittävästi tietoa noudattaakseen velvollisuuksiaan.
THL:llä taas ei ole hoitovastuuta, joten THL ei ole terveydenhoidon lainvalvojien valvonnan kohteena potilaan oikeuksien toteutumisen suhteen.

Lisätietoja: http://www.rokotusinfo.fi/yhd/yhteys_html


(1) Tutkimusartikkeli: non-Hodgkinin lymfooma ja kausi-influenssarokote

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19011978

(2) Artikkeli: Rokotteet ja autismi
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/1547691X.2010.545086

(3) hepatiitti B -rokotteen pakkausseloste:

"Muut haittavaikutukset

...

Hyvin harvinaiset (saattavat ilmaantua harvemmin kuin kerran 10000 rokoteannoksen jälkeen)

...

hermotulehdus (neuriitti), joka voi johtaa tuntoharhaan tai puutumiseen, mukaan lukien
hermojen tilapäinen tulehdus, mikä johtaa raajojen kipuun, heikkouteen ja lihashalvaukseen
ulottuen usein rintaan ja kasvoihin (Guillain-Barrén oireyhtymä).
silmähermosairaus (optikusneuriitti) ja MS-tauti
".

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus,
http://spc.nam.fi/indox/nam/html/nam/humpil/7/1162907.pdf

(4)
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1995/19950053