Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
Kirjoitukset > Onko elohopean ja autismin välillä yhteys?

Onko elohopean ja autismin välillä yhteys?

Olemme koonneet tälle sivulle tuoretta tutkimuksiin perustuvaa informaatiota sekä sivuillamme olleita mainintoja ja julkista keskustelua elohopean ja autismin mahdolliseen yhteyteen liittyen. Elohopeaa on joissakin rokotteissa ja immunoglobuliineissä säilöntäaineena, ja ihmiset voivat saada sitä myös amalgaamipaikoista, hengitysilmasta ja elohopeaa sisältävästä kalasta.

IOM: raportti 18.5.2004

(17.3.2004) Yhteys elohopean ja aivojen välillä - voivatko rokotteet häiritä keskushermostoa? - Viite tuoreeseen (Molecular Psychiatry, huhtikuu 2004) tutkimusartikkeliin, jossa käsitellään molekyylibiologista vaikutusmekanismia, jolla raskasmetallit voivat mahdollisesti aiheuttaa autismia.

(17.3.2004/marraskuu 2003) USA: CDC: ei tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tiomersaalin ja hermoston häiriöiden välillä. - Yhdysvaltain tautienhallintavirasto CDC kertoo omasta tiomersaalin ja hermostollisten häiriöiden välistä yhteyttä selvittäneestä tutkimuksestaan. CDC ei löytänyt konsistenttia tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tiomersaalin ja hermoston häiriöiden välillä. CDC:n mukaan alle kouluikäisille lapsille suositelluissa 11 tautia vastaan suunnatuissa rokotteissa USA:ssa ei enää ole elohopeaa säilyteaineena. Influenssarokotteessa on elohopeaa, mutta niin pienissä määrissä että siitä ei CDC:n mukaan ole lapsille haittaa.

(17.3.2004) USA:ssa on annettu jo vuonna 1999 suositus elohopean käytön lopettamiseksi lapsuuden rokotteissa, ja sitä on vaihtelevasti noudatettu. Nyt USA:n osavaltioissa puuhataan täyskieltoa lasten rokotteiden elohopealle: Kansasin ja Missourin edustajainhuoneet ovat hyväksyneet lakiehdotukset ensimmäisessä käsittelyssä. Myös Iowassa on tehty vastaava lakialoite.

(17.3.2004) Rokotetutkijoiden Pediatrics -lehdessä julkaistu kirje: Vanhempien huolet tiomersaalista rokotteissa ovat hyvin perusteltuja

(17.3.2004) The Scotsman: Britannia - jossa elohopeaa vielä pistetään lapsiin - The Scotsman arvelee, että Britannia on ainoa kehittynyt maailma maailmassa, jonka mielestä ei ole syytä luopua elohopean käytöstä rokotteissa. Suomessa myös käytetään vielä elohopeaa sisältäviä lasten rokotteita joukkorokotuksissa, mutta luopuminen on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2004 lopussa.

(17.3.2004) The Scotsman 13.3.2004: Elohopea ja autismi - The Scotsman käsittelee tuoreeltaan Yhdysvalloissa IoM-konferenssissa esitettyjä tutkimustuloksia, joiden mukaan elohopea rokotteissa on yhteydessä jopa kuusinkertaiseen autismiriskiin.

Brittiläisen terveysministeriön mukaan pääsyy elohopeaa sisältävien rokotteiden käyttöön on, että DTaP-rokotteen saanut vauva saa hinkuyskän kaksinkertaisella todennäköisyydellä verrattuna DTwP-rokotteeseen.

Myös Suomessa jaellaan neuvoloiden kautta edelleen elohopeaa sisältäviä rokotteita DTwP-rokotteita, vaikka monet vanhemmat hankkivatkin apteekin kautta vähempihaittaisia ja elohopeattomia DTaP-rokotteita. Suomalaisesta katsantokannasta katsoen rokotteita pidetään kokolailla yhtä tehokkaina, ja pääsyy elohopean käyttöön vuoden 2000 EU:n lääkearviointiviraston kehotuksesta piittaamatta liittyy siihen, että on haluttu ja halutaan käyttää suomalaisen Kansanterveyslaitoksen valmistamia rokotteita. Tosin rokotteet ovat kertapakattuja, jolloin elohopeaa ei tarvittaisi lainkaan, ja Kansanterveyslaitoksen mukaan syy elohopean käyttämiseen on, että sitä on käytetty ennenkin, eikä ole haluttu lähteä muuttamaan valmistusta, kun rokotteesta ollaan kuitenkin luopumassa.

Vuoden 2005 alusta Suomessa suunnitellaan siirryttäväksi muualta tuotuihin rokotteisiin, jolloin neuvolan kautta tarjottavassa DTaP-Hib-IPV -yhdistelmärokotteesa ei enää olisi elohopeaa.

(6.2.2004) Uutisia tuoreesta elohopean tai muiden haitta-aineiden aiheuttaman autismin syntymekanismia selittävästä tutkimusartikkelista (Molecular Psychiatry 2004 Volume 9, doi:10.1038/sj.mp.4001476): Yhteys elohopean ja tiomersaalin välillä - voivatko rokotteen haitata keskushermoston toimintaa? - The Vancouver Sun (Kanda): Rokotteen lisäaine yhdistetty lasten aivovaurioihin - MTV3: Elohopeasta ei helposti terveyshaittoja - NEMJ:n tutkimusartikkeli, johon uutinen viittaa

(25.11.2003) Syyskuussa 2003 julkaistu tutkimus, jonka mukaan vähäinen elohopea altistus (hiirikokeissa) pahensi selkeästi autoimmuunisairauden kulkua, lisäsi kuolleisuutta (sairauden puhjettua) sekä laukaisee autoimmuunisairauksia niille altiilla yksilöillä. Tutkimusta johtava lääketieteen, mikrobiologian ja immunologian proff. (joka on myös reumatologi) on tuloksista hämmästynyt.

Tutkijat ovat epävarmoja elohopea-altistusten vaikutuksista ihmisiin, mutta "nykyisten elohopeaaltistusmäärien mahdolliset neurotoksiset vaikutukset ovat merkittävä huolenaihe....nämä tulokset osoittavat että meidän tulee tutkia elohopean myrkyllisyysvaikutusta kehon puolustusjärjestelmään "

(20.10.2003) Tutkimusartikkeli (Geier & Geier ym.) autististen lasten elohopeakuormituksesta - uusi tutkimusartikkeli yhdysvaltalaisen lääkärijärjestön vertaisarvioidussa lehdessä. Aiempi samassa lehdessä julkaistu Geier & Geierin elohopean ja autismin yhteydestä kertova tutkimusartikkeli on saanut kritiikkiä WHO:n neuvonantajaryhmältä ja yhdysvaltalaiselta lastenlääkärijärjestö AAP:ltä. Toisaalta lastenlääkärijärjestö AAP on yhdessä Yhdysvaltain julkisen terveyden palvelulaitoksen (USPHS) kanssa julkaissut jo vuonna 1999 suosituksen, jossa se suositteli elohopean poistamista rokotteista niin pian kuin mahdollista, jota suositusta Yhdysvalloissa jossain määrin noudatettiinkin.

Suomessa elohopeaa sisältäviä rokotteita vielä käytetään huolimatta samantyyppisestä EU-suosituksesta vuodelta 2000. Kansanterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan Suomessa käytettäisiin vielä vuosi 2004 Kansanterveyslaitoksen valmistamia elohopeaa sisältäviä 3-5 kk ikäisten ja 2-vuotiaitten rokottamiseen, vaikka Euroopan unionin lääkevalvontavirasto EMEA on jo vuonna 2000 kehottanut suosimaan elohopeattomia rokotteita tämän ikäisten rokotuksissa. Kansanterveyslaitoksen rokotusammattilaiset ovat julkisuudessa kuvailleet Geier&Geierin aiempaa tutkimusartikkelia sanoin "epätieteellinen" ja "menetelmät eivät tieteellisesti päteviä". Elohopean ja autismin mahdollista yhteyttä selvittävät tutkimukset jatkuvat, kts. tällä sivulla mm. Amy Holmesin työ ja Geier&Geierin tutkimusartikkeli syksyltä 2003. Artikkeliinsa kohdistuneeseen kritiikkiin vastaavat Geier & Geier kertovat myös lukuisten muiden tutkijoiden julkaisevan pian artikkeleita, jotka vahvistavat heidän tuloksensa ja jatkavat niistä eteenpäin. Ehkäpä saamme aikanaan kuulla Kansanterveyslaitoksen taholta näkemyksiä myös näihin tutkimuksiin ja EMEA:n vuoden 2000 kehotukseen liittyen.

Suomessa maksuttomasti tarjottavista rokotteista päättää ja rokotusten toteuttamisesta antaa ohjeet Sosiaali- ja terveysministeriö. Käytännön toimijana rokotteisiin liittyen toimii Kansanterveyslaitos monissa rooleissa. Rokotteiden laatua valvoo lain mukaan Kansanterveyslaitoksessa sijaitseva rokotteiden laadunvalvontayksikkö, joka kuitenkin toimii tässä tehtävässä lääkevalvontaviranomaisen Lääkelaitoksen alaisena. Kansanterveyslaitos myös pitää kirjaa rokotteiden haittavaikutuksesta lääketurvallisuutta valvovan viranomaisen Lääkelaitoksen toimeksiannosta. Rokotteet kuntiin hankitaan yleensä Kansanterveyslaitoksen kautta ja maksetaan valtion varoista. Tartuntatautiasetuksen mukaan Kansanterveyslaitoksen tulee myös huolehtia, että rokotteita on saatavilla. Käytännössä Kansanterveyslaitoksella on merkittävä rooli myös rokotuksia koskevien viranomaispäätösten valmistelussa kuten myös rokotuksia koskevassa tiedottamisessa - esim. Mannerheimin Lastensuojeluliiton myymä ja monien neuvoloiden jakama "Neuvolan rokotusopas" joka luettelee "Haittavaikutukset" -osassaan vain muutamia yleisimpiä haittoja, ei kaikkia rokotteisiin liittyen haittavaikutusseurannassa tai valmisteyhteenvedossa ilmoitettuja - on Kansanterveyslaitoksen käsialaa. Kansanterveyslaitos on myös osallistunut uusien rokotteiden markkinoilletuomiseen tähtääviin tutkimuksiin yhteistyössä kaupallisten rokotevalmistajien kanssa. Kansanterveyslaitoksen käytäntö välittää jo toista vuotta vastasyntyneiden Calmette-rokotetta ilman myyntilupaa ja myöhään tapahtunut tiedottaminen moninkertaistuneista haittavaikutuksista ovat herättänyt kritiikkiä ja ihmetystä. Lääkelain mukaan myyntiluvattomia rokotetta saa luovuttaa kulutukseen vain yksittäistapauksia varten myönnettävällä erityisluvalla.

Maailmalla on puhuttu kriittiseen ja huolestuneeseen sävyyn rokotevalmistajien ja viranomaistehtäviä hoitavien ja rokotetutkimuksia tekevien läheisten suhteiden ja eriluonteisten taloudellisten intressien vaikutuksista mm. rokotustutkimuksiin ja rokotussten haittavaikutuksia koskevista tiedoista ja tuloksista kertomiseen ja yleisemmin rokotuspolitiikkaan sekä terveydenhuollon asiakkaiden oikeuteen tehdä riittävään tietoon perustuvia päätöksiä - ehkä Suomessakin lähestyy tämän keskustelun aika?

(20.10.2003) Journal of American Physicians and Surgeons: Geier & Geier vastaavat yksityiskohtaisesti julkisuudessa esitettyyn tutkimusartikkeliaan koskevaan kritiikkiin, joka heidän mielestään sisältää virheitä - vastineeseen liittyvä taulukko Geier & Geier myös kiistävät olevansa rokotusten vastustajia joiksi heidät on leimattu, ja viittaavat esim. olleensa vastaan WHO:n kantaa, että poliorokotteista voitaisiin luopua näkyvissä olevassa tulevaisuudessa, ja kertovat uskovansa, että jatkuvat rokotukset ovat epäilemättä kriittisiä ihmisten turvallisuudelle ja hyvinvoinnille, mutta olemassaolevien rokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta tulee parantaa. Heidän mukansa ensimmäinen askel rokotusten parantamisessa on elohopeayhdiste tiomersaalin välitön poistaminen, jonka he ennustavat lopettavan autismiepidemian.

(14.10.2003) Suomalaistutkimus: elohopea lisää sydäntautien riskiä miehissä

(3.10.2003) Yhdysvaltalainen autismijärjestö Safeminds kritisoi tanskalaistutkimusta, on itse päätynyt samasta aineistoista tulokseen, että autismin esiintyminen laski jyrkästi elohopeasta luopumisen jälkeen. Mothering-lehden teksti, Safemindsin sivusto

(9.9.2003) Tanskassa on tehty uusi, heti tuoreeltaan menetelmiin kohdistunutta rankkaa kritiikkiä saanut rokotteiden elohopean (tiomersaalin) ja autismin yhteyttä käsitellyt tutkimus. CNN:n artikkeli - Kriittinen vanhempien yhdistyksen kommentaari

(2.7.2003) Elohopean ja autismin yhteyttä tukemaan on tehty uusi tutkimus (ilmestyy varsinaisesti syyskuussa), josta on uutisoitu maailmalla suhteellisen laajalti. Elohopea on muutenkin puhututtanut, WHO:n asiantuntijakomitea tiukentaa metyylielohopean rajoja (tiomersaalin hajoamistuote on etyylielohopea, joten tämä päätös ei suoraan liitty rokotteisiin, koska tutkijoille ei ole käsitystä ovatko metyyli- ja etyylielohopean määrät suoraan verrattavissa).

BBC:n uutinen kesäkuulta 2003 kertoo uudesta tutkimuksesta elohopean ja autismin yhteydestä.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3000884.stm

Uutisen mukaan Tri Amy Holmes Yhdysvalloissa on sitä mieltä, että elohopean ja autismin välillä on yhteys - tutkimustulos osoitti, että hiusnäytteissä niillä lapsilla, joilla myöhemmin todettiin autismi, oli paljon vähemmän elohopeaa kuin niillä, joilla ei myöhemmin autismia todettu. Tutkijoiden mukaan tämä voi johtua siitä, että näiden lasten elimistö ei pysty kunnolla käyttämään elohopeaa tai että se ei pysty erittämään elohopeaa pois elimistöstä.

Uutisessa mainitaan myös, että ryhmä vanhempia USA:ssa ja Kanadassa on haastamassa terveysviranomaisia oikeuteen, koska uskovat että rokotteiden tiomersaali (elohopeayhdiste) on aiheuttanut heidän lastensa autismin.

Uutisen mukaan suurin osa elohopeasta tuli lapsiin näiden äitien kautta - hampaiden elohopeapaikoista, tiomersaalia sisältävistä ruiskeista tai runsaan kalansyönnin seurauksena. Ei-autististen lasten ryhmässä lapsen [hiusten] elohopeatasot nousivat äidin altistuksen mukaan, mutta autististen lasten hiusten elohopeapitoisuudet olivat pieniä silloinkin kun äidin altistus oli korkea.

Uutisessa sanotaan myös, että tutkijoiden mukaan yksi selitys voi olla, että autististen lasten elimistö ei pysty hyödyntämään metalleja kunnolla, joten lapsilla voisi olla vajausta aivojen kehitykseen tarvittavista metalleista kuten sinkistä, raudasta ja kuparista. New Scientist pitää kuitenkin todennäköisempänä sitä, että elimistö ei osaa hankkiutua eroon elohopeasta.

Uutisen mukaan Cambridgen yliopiston professori Simon Baron Cohen sanoo, että selitysmalli ei ole yhteensopimaton tunnettujen autismin periytyvyyttä koskevien käsitysten kanssa. "Jos nämä tulokset pitävät, aivojen metalleja koskevat tutkimukset voisivat olla paljastavia". Toisaalta lastenneurologi Dr Emmanuel Dicicco-Bloom New Yorkilaisesta oppilaitoksesta varoittaa, että lisää todisteita tarvitaan, ennen kuin yhteys elohopean prosessoinnin ja autismin välillä voidaan katsoa osoitetuksi.

Tutkimustulokset julkaistaan International Journal of Toxicology:ssä syyskuussa.


BBC:n jutussa viitattiin New Scientistin juttuun (21.6.2003) autismista ja elohopeasta, ja juttu löytyy osoitteesta http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993842

Jutun kirjoittajat pitävät todennäköisempänä sitä, että joidenkin elimistö ei osaa hankkiutua elohopeasta eroon. Jutun kirjoittajien mukaan tulokset eivät todista tiomersaalin olevan yhteydessä autismiin. He toteavat, että jos tutkimuksen tulokset voidaan vahvistaa, tämä voi kyseenalaistaa aiempien pienten elohopeamäärien turvallisuutta koskevien tutkimustulosten johtopäätökset, koska monet niistä perustuivat oletukselle, että hiusten elohopeapitoisuutta voidaan käyttää altistuksen mittarina.

Kirjoittajien mukaan Amy Holmesin hypoteesi oli itse asiassa päinvastainen kuin tulos - ensimmäisestä hiusten leikkuusta peräisin olevien näytteiden tarkoitus oli vahvistaa hypoteesi, että myöhemmin autistiseksi todettujen lasten elohopea-altistus on ollut korkea, mutta paljastuikin että hiusten elohopeapitoisuus oli päinvastoin vertailuryhmää matalampi.

BBC:n jutussa mainittu ruiske elohopean lähteenä yksilöidään tässä New Scientistin jutussa tarkemmin Rho D-immunoglobuliiniruiskeeksi, joka annetaan Rh-negatiivisille äideille raskauden aikana.

Myös New Scientistin pääkirjoituksessa puhutaan autismista otsikolla "Mainstream science should be more open-minded about autism" eli että valtavirran tieteen tulisi olla avoimempi autismin suhteen (arvelu: ilmeisesti käsittelemään erilaisia autismin aiheuttaja koskevia teorioita).


WHO:n asiantuntijakomitea tiukentaa metyylielohopeasuosituksia

http://releases.usnewswire.com/GetRelease.asp?id=120-06262003

Tiedotteen mukaan WHO:n asiantuntijakomitea puolittaa metyylielohopean saantia koskevan suosituksensa. Uusi suositus päivittäin saatavan pitkäaikaisen maksimimääräksi on puolet USA:n elintarvikeviraston FDA:n suosituksesta. "(around 0.2 ug/kd/day for WHO versus 0.4 ug/kg/day for FDA.)" (Geierien artikkelin http://www.jpands.org/vol8no1/geier.pdf mukaan muuten USA:n EPA:n raja on 0,2 ug/kg/päivä)

Taustoja rokotteiden elohopea-asiaan ja Geierien tutkimukseen

Mm. Geier & Geierin tutkimusta ja tiomersaalin käyttöä taustoittava juttu rokotteiden elohopeasta, haastateltu mm. Geieria ja lainattu Aventis Pasteurin edustajan sanoja, että pakkausselosteessa oleva teksti ei vastaa sitä, mitä on markkinoilla.

http://wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=32988


BBC:n uutisissa PDT-rokotteiden elohopeasta

BBC uutiset: rokotuksissa moninkertaisesti elohopeaa turvallisuusrajaan nahden

BBC:n uutisten (24.6.2003) mukaan terveyspalvelujen lapsille rutiinina antamissa rokotteissa on moninkertainen määrä elohopeaa verrattuna siihen mitä äideille annetun neuvon mukaan on turvallista syödä kalassa. Uutisen mukaan useampi viime aikoina julkaistu tutkimusartikkeli on herättänyt huolestusta, että myrkylle altistuminen voi laukaista autismin ja muiden häiriöiden oireita niille alttiissa lapsissa.

BBC:n mukaan hallitus pysyy kannassaan, että syy-yhteyttä ei ole todistettu, ja jatkaa kahden, kolmen ja neljän kuukauden iässä tarjottuja elohopeaa sisältäviä rokotuksia.

Lääkäri, Dr. Richard Halvorsen, pitää uutisen mukaan hallituksen neuvoja vastuuttomina, ja on laskenut Food Standards Agencyn ohjeita käyttäen, että ensimmäinen rokoteannos sisältää 43-kertaisen määrän elohopeaa suositukseen nähden, toinen 38-kertaisen ja kolmaskin 34-kertaisen. Uutisen mukaan vastaava laskelma USA:ssa tehtynä neljä vuotta sitten johti viranomaiset varmuuden vuoksi poistamaan elohopean lapsuuden rokotteista.

Uutisen mukaan asiantuntijat sanovat, että 20 vuodessa autismin vakavimpien muotojen esiintyminen on viisinkertaistunut.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3016712.stm

Myös Suomessa on edelleen vuoden 2004 loppuun tarkoitus käyttää suomalaisen Kansanterveyslaitoksen valmistamia elohopeaa sisältäviä lapsuuden rokotteita, ja Suomessa on käytössä myös ainakin yhtä elohopeaa sisältävää influenssarokotetta.

Linkkejä


Nuoli ylös