Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus

Rokotusinfo ry

Yhteenveto "Salaa vanhemmilta" -lakimuutosehdotuksesta ja muiden tahojen lausuntoja löytyy blogikirjoituksesta Lakiesitys lapsen lääketieteellisestä tutkimuskäytöstä ja sen kommenteista. Alla on myös Rokotusinfo ry:n uutisvirran asiaa käsittelevä kohta.

 • (3.2.2011) Palautteessa on kyseenalaistettu lakimuutoshankkeen "Salaa vanhemmilta" alias "Salaa valmisteltu" alias "Lex Puska" viimeisimmän nimityksen oikeutus. Tähän liittyen mainittakoon tässä yhteen koottuna, kuinka lakimuutoshanke liittyy THL:een ja sen pääjohtajaan Pekka Puskaan.

  1) STM:n kyseistä lakimuutosta valmistelleen virkamiehen Päivi Kaartamon kertoman mukaan lakimuutosehdotuksen taustalla on ylimmän lainvalvojan mm. KTL:lle osoitettu, moittiva kannanotto koskien rokotetutkimusta, jonka toteutuksessa KTL oli mukana ja jonka menettelyt pääjohtaja Puska hyväksyi oikeusasiamiehentoimiston kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa.


  "Kaartamon mukaan lakimuutoksen taustalla on oikeuskanslerin kannanotto, jonka mukaan alaikäisiä koskevaan rokotetutkimukseen olisi pitänyt pyytää lupa molemmilta vanhemmilta. Kannanoton jälkeen lakipykälät otettiin uuteen tarkasteluun ja 15 vuoden ikäraja haluttiin poistaa." (Turun Sanomat marraskuu 2009)

  2) THL:n pääjohtaja Pekka Puska on allekirjoittanut 11.11.2009 allaolevan THL:n lausunnon, jossa puoltaa kyseistä lakimuutoehdotusta

  Mainittakoon vielä, että tiedossame ei ole, kuka Lex Puska -nimityksen on keksinyt tai ottanut käyttöön. Rokotusinfosta se ei ole lähtöisin, emmekä ole sitä käyttäneet esim. tiedotteissamme muuten kuin viitatessamme Kokoomusnuorten medialle suuntaamaan, kyseistä nimitystä otsikossaan käyttävään tiedotteeseen. Olemme nimitystä käyttäneet verkkosivuillamme, jotta lakiesitys voidaan helpommin tunnistaa myös muualla käytetyillä nimityksillä, silloinkin sivuillamme käytetty ensisijainen nimitys on yleensä ollut "Salaa vanhemmilta".
 • (31.10./1.11./3.11./10.11./11.11./15.11/29.11./4.12.2009) Päivitys 4.12.2009 koskien lakimuutoshanketta "Salaa vanhemmilta" alias "Salaa valmisteltu" alias "Lex Puska" - Rokotusinfo ry:n sivuilla on nyt THL:n lausunto lakimuutoshankkeeseen. - syystä tai toisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole lainkaan julkaissut verkkosivuillaan lakimuutoshankkeisiin ym. antamiaan lausuntoja kuten sen edeltäjät Kansanterveyslaitos ja Stakes tekivät.

  THL:n lausunto näyttää vahvistavan sen, että lakimuutoshanke on räätälintyötä nimenomaan THL:n lääkeyhtiön lukuun tekemien rokotetutkimusten tarpeita varten, kuten mm. Antti Heikkilä blogikirjoituksessaan kuvaili. Lausunnon perusteella THL:n tavoite näyttää olevan pyrkiä eroon THL:n tutkimustoiminnan hidasteena olevasta Nürnbergin säännöstön ensimmäisestä kohdasta eli kaikkien lääketieteellisten kokeiden korostetusta tietoon perustuvan suostumuksen vaatimuksesta ja rinnastaa lääketieteelliset kokeet hoitotoimenpiteisiin. Käytännössä THL:n tavoite näyttää olevan ihmisoikeussopimuksista ja EU-direktiivistä piittaamatta luopua keskeisestä Nürnbergin lääkärioikeudenkäynnin tuomiolauselmaan, Geneven sopimuksiin ja YK:n ihmisoikeussopimukseen sisältyvästä periaatteesta, joka on YK:n ihmisoikeussopimuksessa muotoiltu näin: Erityisesti ei ketään saa alistaa ilman hänen vapaata suostumustaan lääketieteelliseen tai tieteelliseen kokeiluun. THL:n lausunnon allekirjoittajina ovat pääjohtaja Pekka Puska ja osastojohtaja Päivi Hämäläinen.

  Päivitys 29.11.2009: Facebook-ryhmään "ESTÄ LAKIEHDOTUS: Lapset lääketutkimuksiin salaa vanhemmilta" on liittynyt jo yli 12 000 henkilöä. Rokotusinfo ry on antanut lausunnon lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta ja lukuisten muidenkin tahojen lausuntoja on julkaistu verkossa.

  On vireillä lääketieteellisiin tutkimuksiin, myös rokotetutkimuksiin vaikuttava lakiehdotus. Ehdotus on nyt lausuntokierroksella joka päättyy 15.11.2009 - joiltakin tahoilta on pyydetty ehdotukseen lausunnot, mutta käytäntönä on, että muutkin voivat lausuntoja antaa ja ne käsitellään, myös esim. yksityisten kansalaisten antamat lausunnot, joita näyttää jo annetunkin. Valmistelun tässä vaiheessa lienee oikein hyvä aika vaikuttaa lakiehdotukseen!

  Ehdotuksen sisältönä on mm., että vanhempien suostumusta lasten ottamiseen mukaan lääketieteelliseen tutkimukseen ei enää tarvittaisi, mikäli lapsi katsotaan riittävän kykeneväksi antamaan itse suostumuksensa. EU-direktiivin mukaan kaikkien alaikäisten vanhemmilta tulee olla suostumus. Suomessa oikeusasiamiehen toimistosta on kahdesti annettu moitteet Kansanterveyslaitokselle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) siitä, että tutkimuksiin ei ole pyydetty molempien vanhempien suostumusta lasten ottamiseksi tutkimukseen kuten laki oikeusasiamiehen mukaan edellyttäisi, vaan vain toisen. Mikäli ehdotettu lakimuutos toteutuu, suostumusta ei tarvitsisi pyytää enää edes yhdeltä vanhemmalta, jos tutkimuksen toteuttajat katsovat lapsen riittävän kypsäksi antamaan suostumuksensa itse. Nykylain mukaan 15-vuotias voi tietyin edellytyksin antaa oman suostumuksensa, mutta tällä hetkellä vanhemmille täytyy kertoa osallistumisesta. Lakiehdotuksessa ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan poistettavaksi, jolloin lapset ilman ikärajaa voisivat olla koehenkilöinä lääketieteellisessä tutkimuksessa ilman, että vanhemmille kerrotaan asiasta. Lakiehdotukseen liittyy myös kohta, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tehtäisiin taho, joka päättää siitä, milloin annetaan kansalaisten terveystietoja lääketieteellisiin tutkimuksiin. Tällä hetkellä asiasta päättävänä viranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysministeriö. Omien sanojensa mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kilpailee markkinoille toisten toimijoiden kanssa tutkimusten toteuttamisesta. Lakiehdotus johtaisi toteutuessaan varsin erikoisiin tilanteisiin - esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tampereen yliopisto voisivat olla kilpailijoina jonkin lääkeyhtiön lukuun tehtävän rokotetutkimuksen toteuttamisessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päättäisi, annetaanko kansalaisten potilastiedot Tampereen yliopiston käyttöön eli käytännössä varsin ratkaisevasti vaikuttaisi Tampereen yliopiston edellytyksiin tehdä rokotetutkimusta.

  Lakimuutoksen tiedot löytyvät hankerekisteristä. Määräaika lausunnoille on 15.11.2009, mutta hiukan myöhästyneetkin lausunnot yleensä huomioidaan. Myös itse ehdotus on verkossa. Lausunnon oikea osoite lienee Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo, kirjaamo.stm@stm.fi tai paperipostilla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

  Asia on herättänyt lyhyessä ajassa suhteellisen runsaasti keskustelua verkossa blogeissa ja keskustelupalstoilla. Asian käsittelyä löytyy esim. hakusanoilla tutkimus "salaa vanhemmilta" ja lapset lääketieteellisiin ilman ja "lääketieteellisiin tutkimuksiin" vanhempien

  Päivitys 10.11.2009: Lakimuutoshankeesta on tehty kirjallinen kysymys (eduskuntakysely) ja myös tiedotusvälineet (mm. Turun Sanomat, YLE, Iltalehti, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat) ovat eilen ja tänään tulleet tietoisiksi hankkeesta ja kertoneet hankkeen pääpiirteet.

  Päivitys 11.11.2009: Lasten suojan poistavaa muutosta vastaan ovat asettuneet nyt sosiaali- ja terveysministeriön oma tutkimuseettinen jaosto TUKIJA, Lääketeollisuus ry, pääkirjoitustoimittajat ainakin Aamulehdessä, Keskisuomalaisessa, Helsingin Sanomissa ja Borgåbladetissa sekä yli 2000 asiasta tehdyn adressin allekirjoittajaa. Asiasta on myös tehty eduskuntakysely.

  Alkusammutus on siis kansalaisten toimesta hoidettu, mutta nyt ei saa laiminlyödä jälkisammutusta ja paloturvallisuuden parantamista. Muutoshankkeen etenemistä on syytä seurata muilta osin, että mm. EU-direktiivissä tunnustetut ihmisoikeudet toteutuisivat. EU-direktiivi vaatii ikärajan nostamista 15 vuodesta 18 vuoteen. Voisi olla myös paikallaan, että lainsäädännössä lisättäisiin ihmisoikeuksiin kohdistuvien loukkausten rangaistavuutta niin, että rangaistukset toimisivat lain noudattamiseen kannustavasti.

  Turun Sanomien uutinen vahvistaa "Lex Puska" -nimelläkin tunnetun lakimuutoshankkeen syntyhistorian:

  "Kaartamon mukaan lakimuutoksen taustalla on oikeuskanslerin kannanotto, jonka mukaan alaikäisiä koskevaan rokotetutkimukseen olisi pitänyt pyytää lupa molemmilta vanhemmilta. Kannanoton jälkeen lakipykälät otettiin uuteen tarkasteluun ja 15 vuoden ikäraja haluttiin poistaa."

  Päivitys 15.11.2009: Lausuntoaika on päättymässä, ja lausunto lakiehdotukseen on tullut kansalaisilta yli 20, ja mm. alaikäisten suojan poistavaa muutosta vastustavaa adressiin on tullut yli 2700 nimeä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto tutkimuslakimuutoksesta 11.11.2009