Rokotusinfo ry
Tietosisältö:  Uutisvirta Kirjoitukset Rokotteet Rokotetutkimus Taudit Sivukartta Linkit Usein kysytyt kysymykset
Yhdistys: Tapahtumat Yhteystiedot Kysymyksiä ja vastauksia Liity! Tiedotteet Julkaisut Puheenvuoroja FinIP-tutkimus
> Kantelu Julkisen sanan neuvostoon 17.4.2011 ja päätös 26.10.2011 sekä muutoksenhaku päätöksineen


Koska julkisen sanan neuvosto on päätöksessään jättänyt mainitsematta, että Suomen Kuvalehden tietolähteenä toimineen henkilön pitkän puheenvuoron keskeytti tilaisuuden puheenjohtaja, toistettakoon tässä kantelun ao. kohta:

"Vanhempien suljetussa tilaisuudessa puheenjohtajana toiminut henkilö keskeytti Suomen Kuvalehden tietolähteenä käyttämän henkilön pitkän puheenvuoron. Itsekin tilaisuudessa paikalla olleena olen sitä mieltä, että Suomen Kuvalehden esittämä henkilön arvioiminen "kiivaaksi" on nähdäkseni loukkaavaa, harhaanjohtavaa ja enemmänkin Suomen Kuvalehden valitseman dramaattisen vastakkainasettelun tarkoitusta palveleva muotoilu kuin totuudenmukaisuuteen pyrkivä. Toisaalta kyse voi olla siitäkin, että Suomen Kuvalehti ei ole riittävästi varmistunut tietojen oikeellisuudesta eikä noudattanut kriittisyyttä tietolähteensä suhteen. Tietääkseni Suomen Kuvalehti ei ole antanut vanhemmille mahdollisuutta kommentoida artikkelia tältä osin."


Julkisen sanan neuvostolle 27.10.2011

Hyvä Julkisen sanan neuvoston väki,

hämmästelen, miten neuvosto on luokitellut kanteluni. Päätöksen ingressin mukaan kyseessä on "vapauttava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa." Mielestäni niin kantelun tekstin kuin päätöksen tekstinkin perusteella on yksiselitteistä, että kyse on ensisijaisesti journalistin ohjeiden vaatiman hienotunteisuuden loukkausta käsittelevästä kantelusta.

Pidän kovin hämmästyttävänä myös, että neuvosto päätöksessään tämän kantelun pääasian osalta

1) esittää artikkelissa kiivaksi luonnehditun vanhemman toiminnan harhaanjohtavassa valossa jättäessään kertomatta sen tosiasian, että tämä keskeytti Suomen Kuvalehden tietolähteen pitkän puheen tilaisuuden puheenjohtajan tehtävässä

2) jättää täydellisesti ja kokonaan käsittelemättä hienotunteisuuden loukkausta koskevan kantelun osalta kohdan, jossa kantelen rokotteeseen kuolleen lapsen omaisiin kohdistunutta hienotunteisuuden puutteesta (kohta 4.3). Hienotunteisuuden ja siten koko kantelun kaksi keskeisintä kohtaa olivat narkolepsiaan sairastuneiden lasten perheiden käsittely ja rokotteesta tuberkuloosin saaneen ja siihen kuolleen lapsen perheen käsittely kuten kohdan 4.3 otsikosta ilmenee.

Pyydän neuvostoa korjaamaan luokituksen mikäli mahdollista.

Olisi myös kiinnostavaa kuulla perusteet sille, miksi neuvosto on ainakin päätöksensä perusteella arvioiden jättänyt täydellisesti käsittelemättä kantelun pääasian eli hienotunteisuuden loukkauksen toisen keskeisen kohdan, ja näkemyksiänne, voisiko asia mahdollisesti olla jollakin tavalla korjattavissa.

yst.terv.

Jyrki Kuoppala

pj, Rokotusinfo ry


Julkisen sanan neuvostolle

JSN:n perussopimuksen 16 § perusteella haen muutosta päätökseen 4582/AL/11, 26.10.2011.

Nähdäkseni päätöksen ratkaisu vapauttavana (so. ei langettava) perustuu pelkästään Suomen Kuvalehden (jäljempänä Kuvalehti) päätoimittajan Tapani Ruokasen antamaan virheelliseen tietoon, jota JSN ei ole kyseenalaistanut, ja on ratkaissut virheellisen tiedon perusteella jättäen jopa omat havaintonsa huomiotta. Ruokasen esittämä virheellinen tieto kuuluu: "Kantelu on jokaisessa yksittäisessä kohdassa ilmiselvästi aiheeton."

Tämä Ruokasen tapa käsitellä kaikki kantelun yksityiskohdat näyttää olevan peruste, jolla JSN on vapauttavaan ratkaisuun päätynyt. Toisaalta JSN on käsitellyt kantelun yksityiskohtia laajemmin kuin Ruokanen vastineessaan, joten JSN:n päätöksen perusteella voidaan Ruokasen yllälainattu tieto todeta virheelliseksi.

JSN toteaa kantelun sisältämistä asioista mm. seuraavaa:

1) Käsitellessään oikaisun julkaisuvelvollisuutta JSN toteaa, että "Kuvalehden olisi pitänyt korjata virheensä verkkosivuillaan mahdollisimman pian"

2) Käsitellessään sitä, löytyykö kantelun kohteena olevasta jutusta kate sisällysluettelomerkinnälle "Rokotusten vastustajat valtaavat jalansijaa Suomessakin", JSN toteaa: "Tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa seuraava on voinut havaita rokotuksenvastaisen ilmapiirin voimistuneen Suomessa."


Kohdan 1) osalta JSN:n kannan perusteella on selvää, että virhettä ei korjattu verkkosivulla mahdollisimman pian, kuten journalistin ohjeet edellyttävät. Kohdan 2) osalta on selvää, että JSN ei löytänyt katetta sisällysluettelomerkinnälle Kuvalehden jutusta, koska JSN totesi sisällysluettelomerkinnän katteen olevan löydettävissä "tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa" seuraamalla. Näiden JSN:n havaintojen perusteella on ilmeistä, että kantelu ei ole ilmeisen perusteeton, joten Ruokasen vastineessaan esittämä on ilmeisen virheellinen.

Edellämainituilla perusteilla haen muutosta JSN:n päätökseen siten, että kahden yllämainitun kohdan (1 ja 2) osalta JSN ratkaisisi kantelun näiden seikkojen osalta langettavaksi ratkaisustaan 26.10.2011 ilmenevillä ylle lainatuilla perusteilla, koska lehti ei ole menetellyt tavalla, jota journalistin ohjeet edellyttävät.

Hienotunteisuuden loukkaus

Haen muutosta myös JSN:n päätökseen koskien kantelun pääasiaa, hienotunteisuuden loukkausta (Journalistin ohjeet § 28). Tältä osin haen muutosta kahteen asiaan päätöksessä:

3) Tilaisuuden puheenjohtajan luonnehdinta kiivaaksi jättäen harhaanjohtavasti kertomatta, että kyseessä oli tilaisuuden puheenjohtaja.

Tämän asian suhteen näyttää siltä, että JSN ei ole ratkaisussaan huomioinut sitä, että Kuvalehden tietolähteen puheen suljetussa tilaisuudessa keskeytti tilaisuuden puheenjohtajan tehtävässä toiminut vanhempi. Huomiotta jättämisen johdosta JSN ratkaisussaan toistaa Kuvalehden hienotunteisuuden puutteen. Haen muutosta JSN:n ratkaisuun ensisijaisesti niin, että JSN toteaisi Kuvalehden loukanneen puheenjohtajan toiminnan kuvauksen hienotunteisuutta loukkaavaksi, ja toissijaisesti niin, että JSN kirjaisi päätökseensä sen tosiseikan, että Kuvalehden kiivaaksi luonnehtima vanhempi keskeytti Kuvalehden tietolähteen puheenvuoron puheenjohtajan tehtävässä toimiessaan.

4) Kuolleen lapsen äidin uutishaastattelun esittämistä koskeva loukkaava maininta Kuvalehden jutussa

JSN ei ole käsitellyt päätöksessään 26.10.2011 kantelun toista pääkohtaa, joka on Kuvalehden jutun loukkaava kuvaus suomalaisen TV-kanavan tekemän uutishaastattelun esittämisestä narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhempien tilaisuudessa. Uutishaastattelussa oli haastateltavana äiti, jonka perusterveen lapsen kuolinsyyntodistuksesta ilmenevä peruskuolinsyy on BCG-rokotteesta saatu tuberkuloosi.

Haen muutosta niin, että JSN käsittelisi hienotunteisuuden loukkauksen tässäkin asiassa. Yksityiskohtaiset perusteet hienotunteisuuden puutteelle löytyvät kantelusta.

Espoossa 8.11.2011
Jyrki Kuoppala


JSN:n päätös muutoksenhakupyyntöön

Jyrki Kuoppala

Muutoksenhakupyyntöänne käsiteltiin Julkisen sanan neuvostossa 23.11.2011. Neuvoston jäsenet Ulla Ahlmén-Laiho, Jani Halme, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Anna-Liisa Hämäläinen päättivät 1. varapuheenjohtaja Inkeri Pasasen esityksestä, että pyyntöänne ei hyväksytä. Asian valmisteli neuvoston sihteeri Nina Porra. Päätöksen perusteet olivat seuraavat:

---

JSN:n perussopimuksen mukaan neuvosto voi käsitellä asian uudelleen, jos päätös perustuu ilmeisen virheelliseen tietoon. Kantelija on tyytymätön neuvoston päätökseen ja osin toistaa jo kantelussa esittämiään seikkoja. Hän ei kuitenkaan osoita, että päätöksen perustana olleissa tiedoissa olisi ollut ilmeisiä virheitä.

---

Risto Uimonen ja Tuomo Lappalainen eivät osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Myös valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Terveisin

Nina Porra
neuvoston sihteeri